Udruženje „GEA”

“Udruženje “GEA”, kao član RAG-a i organizacija sa značajnim iskustvom u promociji preduzetništva i upravljanju razvojnim projektima (uključujući i dosadašnje aktivnosti na uspostavljanju RAG-a i razvoju kapaciteta Poljoprivredne zadruge “Klekovača”), ujedno je i nosilac projekta RAG-Vaša karta za svijet preduzetništva. S tim u vezi, GEA će kao nosilac projekta realizovati projektne aktivnosti i vršiti korelaciju sa ostalim partnerima projektima.

GEA je nevladina i neprofitna organizacija koja inicira i podržava reforme domaćih politika od značaja za održivi razvoj.

Glavna područja djelovanja su:

  • ekonomski razvoj kroz efikasnije korišćenje resursa, stvaranje radnih mjesta i zapošljavanje
  • edukacija i jačanje ljudskog kapitala
  • borba protiv siromaštva i zaštita ljudskih prava
  • očuvanje životne sredine

Aktivnosti koje trenutno provodimo fokusirane su na podršku reformama iz oblasti zapošljavanja, jačanju kapaciteta domaćih institucija sa tržišta rada kao i vještina ranjivih grupa. U ovoj oblasti smo implementirali više značajnih projekata i ostvarili dobru saradnju sa domaćim institucijama i drugim akterima.

Vizija

Doprinijeti održivom razvoju kroz podršku reformama javnih politika i razvoju domaćeg znanja.

Misija

Promovisati istraživanja i informisane rasprave o javnim politikama od značaja za održivi razvoj, podržati rast ljudskog kapitala te razvoj i primjenu nauke.

Zašto Gea?

Stare kulture i njihova vjerovanja bila su zasnovana na mitovima i legendama, bogovima i junacima sa božanskim karakteristikama. Ti mitovi i legende, koji bude veliko zanimanje jer otkrivaju kulture ondašnjeg doba, izražavaju se putem priča sa simboličnim sadržajem. Prema grčkoj mitologiji iz Haosa je potekla Gea (Zemlja).

www.gea.ba